• A
  • A
  • A

Czwartek, 06 maja 2021 r.

Filipa Judyty

Powszechny Spis Rolny 2020

Efekty wdrażania i postęp w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”Efekty wdrażania i postęp w realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”
 

Od 2016 roku „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. LSR jest dokumentem, który wskazuje kierunki rozwoju obszaru „Między Prosną a Wartą”.
Wdrażanie LSR polega na wyborze podmiotów, które uzyskują pomoc finansową w ramach budżetu będącego w dyspozycji LGD. W LSR wyznaczone zostały dwa obszary wsparcia: przedsiębiorczość i poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Poniżej podsumowujemy stan wdrażania LSR i przypominamy podstawowe informacje o LSR.


Efekty wdrażania LSR

W Lokalnej strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” przewidziano dwa obszary, w których udzielone zostanie wsparcie:

  • I obszar – przedsiębiorczość (podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie prowadzonej działalności gospodarczej)
  • II obszar - poprawa jakości życia lokalnej społeczności

Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 r.

Klonowa, dnia 02 października 2020 r.

OŚL.6150.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 7 ,,KANIA” w Lututowie z siedzibą w Złoczewie.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Wójt Gminy Klonowa na podstawie art. 11 ust 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) ogłasza ponownie konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klonowej tj. stanowisko ds. księgowości budżetowej. 
      

Szczegóły dotyczące ogłoszenia na stronie BIP w zakładce „Ogłoszenia o naborze pracowników”

XXIV SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 29 września 2020 roku o godz. 10:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.
 
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie z dnia 21.09.2020 r.

                                                                                                     Klonowa, dnia 21.09.2020 r.

  
 
Ogłoszenie
o wyborze oferty w związku z udzieleniem pomocy finansowej w 2020 r. w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa Wodnego

 
Na podstawie §5 uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na realizację zadania związanego z gospodarowaniem wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych oraz korzystaniem z wód.
  
Do realizacji zadania wybrano ofertę podmiotu:
Gminna Spółka Wodna
ul. Ks. Józefa Dalaka 2
98-273 Klonowa
  
Zakres zadania obejmuje mechaniczne odmulenie rowu melioracyjnego nr R-Co długości 193 m, który przebiega przez grunty sołectwa Pawelce, rowu melioracyjnego nr K-201 w miejscowości Górka Klonowska w sołectwie Klonowa II o długości 300 m, oraz rowu melioracyjnego nr K-8b w miejscowości Klonowa, który przebiega przez grunty sołectwa Klonowa I o długości 300 m. Urządzenia i systemy melioracyjne stanowią ważny element infrastruktury technicznej na obszarach rolniczych w Gminie Klonowa. Obok funkcji środowiskowej i produkcyjnej spełniają istotną funkcję w ochronie przeciwpowodziowej. W systemach melioracyjnych zarówno odwadniających, jak i nawadniających podstawowe zadania pełnią rowy melioracyjne, a stan techniczny warunkuje niezawodność funkcjonowania. W procesie eksploatacji urządzenia te powinny być poddawane zabiegom konserwacyjnym.
  
Obecny stan przedmiotowych odcinków rowów melioracyjnych nie zapewnia odprowadzenia wód z przyległych gruntów, powodując liczne podtopienia.
1.Wkład własny wnioskodawcy – 123,60 zł.
2.Dotacja z budżetu Gminy Klonowa – 4 000,00 zł.
Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia to  4.123,60 zł. 

Powszechny Spis Rolny 2020

Informacja o dotacji z zakresu Prawa wodnego

I N F O R M A C J A
 
w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa wodnego

 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 roku nr VI/36/2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego.
 
Wymagane kryteria, jakie należy spełnić w celu uzyskania dotacji: 

Czytaj więcej...


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.