• A
  • A
  • A

Środa, 03 czerwca 2020 r.

Leszka Tamary

Klonowa, dnia 13.05.2020 r.

Znak: OŚL.6220.4.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

 Działając zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.283 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 791/1 w miejscowości Klonowa” został zgromadzony materiał dowodowy.

Przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym odnośnie planowanego przedsięwzięcia oraz zgłosić swoje uwagi w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klonowej przy ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa w godz. od 7.30 do 15.30. pok. nr 15, tel. 043 8208493, e-mail: gmina@ klonowa.pl w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.283 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje do publicznej wiadomości w dniu 13 maja 2020 r. na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej www.klonowa.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Klonowa I.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 Wójt Gminy Klonowa

/-/ Marcin Golanowski


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.