• A
  • A
  • A

Czwartek, 28 maja 2020 r.

Jaromira Justa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) zwołuję XII sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 14 listopada 2019 roku o godz. 10:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o działalności Wójta.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
7. Informacja o realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz stanu infrastruktury gminnej służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę.
8. Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klonowa.
9. Przyjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2019 r.,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2019-2023,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- określenia stawek podatku od środków transportowych,
- regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Klonowa,
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
- przyjęcia programu współpracy Gminy Klonowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Materiały na sesje


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.