• A
  • A
  • A

Środa, 03 marca 2021 r.

Maryny Kunegundy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 5 lutego 2021 roku o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej.
 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy Klonowa.
6. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klonowa w 2020 r.
7. Podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na 2022 r.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
-  zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2021 r.,
-  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2021-2024,
-  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności,
-  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
-  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego,
-  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klonowa na 2021 rok,
-  rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO,
-  zasad wypłacania diet sołtysom,
-  zasad wypłacania diet radnym,
-  ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Klonowa.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.


 

Materiały na sesje
 

Sesja będzie transmitowana na żywo w serwisie Youtube na kanale GMINA KLONOWA


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.