• A
  • A
  • A

Środa, 14 kwietnia 2021 r.

Bereniki Waleriana

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 26 listopada 2020 roku. Sesja odbędzie się w trybie korespondencyjnym w godzinach od 10:00 do 13:00 a przedstawienie wyników głosowań oraz wniosków, interpelacji i opinii złożonych przez radnych o godz. 13:00. Szczegółowy tryb przeprowadzenia sesji korespondencyjnej wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów oraz materiały na sesję załączono do niniejszego zawiadomienia. 


Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku sesji i sposobu jej organizacji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (przedstawienie uwag do protokołu).
4. Interpelacje i wnioski radnych (przedstawienie zgłoszonych wniosków i interpelacji).
5. Przedstawienie radnym następujących informacji:
  - informacja o oświadczeniach majątkowych,
  - informacja o realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz stanu infrastruktury gminnej służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę,
  - informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klonowa.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2020 r.,
  - obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  - uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej stawki oraz określenia sposobu i terminu płatności,
  - przyjęcia programu współpracy Gminy Klonowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
7. Zakończenie obrad.

Materiały na sesje
 

Uzupełnienie materiałów na sesje 

Sesja będzie transmitowana na żywo w serwisie Youtube na kanale GMINA KLONOWA


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.