• A
  • A
  • A

Środa, 14 kwietnia 2021 r.

Bereniki Waleriana

I N F O R M A C J A
 
w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa wodnego

 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 roku nr VI/36/2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego.
 
Wymagane kryteria, jakie należy spełnić w celu uzyskania dotacji:   
1. Podmiot uprawniony działający na terenie Gminy Klonowa może otrzymać pomoc finansową z budżetu Gminy w postaci dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych oraz korzystaniem z wód.
 
2. Dotacje na realizację zadań określonych w pkt. 1 przyznawane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podmiot uprawniony.
 
Termin i miejsce składania wniosków:
 
15 października 2020 roku, Sekretariat Urzędu Gminy w Klonowej, ul. Księdza Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa.
 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wymagania dotyczące wniosku.
 
Wniosek o udzielenie dotacji, którego wzór określa załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/36/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. powinien zawierać:
 
1) Dane dotyczące wnioskodawcy w tym:
a) pełną nazwę,
b) adres siedziby,
c) numer rachunku bankowego,
d) dane osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu uprawnionego,
e) zakres działania wynikający ze statutu;
 
2) Szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania, na jaki dotacja ma zostać  przyznana;
3) Termin i miejsce wykonania planowanego zadania;
4) Przewidywane koszty realizacji zadania, wysokość udziału własnego, wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy.
 
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
1) aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy oraz aktualny statut;
2) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu  wnioskodawcy;
3) oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku;
4) zestawienie zakresu rzeczowo – finansowego planowanych do realizacji robót (kosztorys);
5) informację na temat aktualnego stanu finansów wnioskodawcy, w tym należności i zobowiązań (na dzień składania wniosku);
6) do wniosku wnioskodawca może dołączyć inne dokumenty pomocne do jego rozpatrzenia.
 
Wniosek można pobrać:
- w Urzędzie Gminy w Klonowej w pok. Nr 15,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej
 www.bip.ugklonowa.finn.pl
- na stronie Urzędu Gminy w Klonowej www.klonowa.pl
 

Wniosek

 
 
 
 
 

Wójt Gminy Klonowa
 
Marcin Golanowski 


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.