• A
  • A
  • A

Środa, 31 maja 2023 r.

Anieli

Turystyka

  Gmina Klonowa jest położona na bardzo malowniczych terenach, otoczona lasami bogatymi w owoce runa leśnego. Duża ilość lasów to cisza, spokój, możliwość obcowania z przyrodą i czyste powietrze.
   Najlepszym okresem na wypoczynek jest okres letnio-jesienny, który jest sezonem na jagody, borówki i grzyby. To idealny sposób na wypoczynek i atrakcje  w jednym. 
  Na terenie gminy funkcjonują dwa gospodarstwa agroturystyczne położone w miejscowości Lary i Górka Klonowska. Gospodarstwa zapewniają wyżywienie sporządzane z własnych produktów, stwarzają możliwość zbierania runa leśnego (dookoła przepiękne lasy), łowienie ryb, organizują przejażdżki bryczką, a w zimie kulig.

Czytaj więcej...

Rolnictwo

            Gmina Klonowa jest gminą typowo rolniczą. Całkowita powierzchnia gminy to 9537 ha i większość tego obszaru stanowią uprawy rolne, dzięki czemu na terenie gminy możemy zaobserwować uprawne gatunki roślin, łąki, pastwiska. W Gminie Klonowa przeważają gospodarstwa tradycyjne. Nieskażone środowisko sprzyja uprawom czystym ekologicznie i produkcji zdrowej żywności. W regionie uprawia się zboża (głównie żyto i jęczmień) oraz ziemniaki. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło mięsne.
            Na terenie gminy funkcjonują 903 gospodarstwa rolne. Największy ich odsetek stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni od 7 do 10 ha. Zauważa się powiększanie dużych gospodarstw oraz zwiększenie ilości mniejszych gospodarstw rolnych.
            O strukturze zasiewów decydują głównie warunki przyrodnicze, tradycja upraw i długość okresu wegetacyjnego, który średnio trwa 210 - 220 dni. Na terenie Gminy uprawia się głównie zboża, które stanowią największy udział w strukturze zasiewów, oraz ziemniaki. Uprawia się również tutaj rośliny pastewne i warzywa.
            W produkcji zwierzęcej prym wiedzie chowu bydła mlecznego oraz trzody chlewnej. W przypadku chowu bydła mlecznego następuje ograniczenie pogłowia krów w małych gospodarstwach często nawet ich likwidację, a jednocześnie powstawanie niezbyt licznej grupy gospodarstw o dużej obsadzie bydła mlecznego. Większość małych gospodarstw rezygnuje z hodowli krów, przy jednoczesnym zwiększeniu hodowli trzody chlewnej.
            Techniczne wyposażenie gospodarstw rolnych z roku na rok stopniowo ulega zmianom. Gospodarstwa dysponują coraz większą liczbą maszyn i urządzeń. W wielu przypadkach nie są to jednak maszyny i urządzenia nowe. Zmiana technicznego wyposażenia jest spowodowana dopłatami z Funduszy Unijnych.
            Dla rolników organizowane są również szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych oraz możliwości rozwoju gospodarstw a także dostosowania gospodarstw do wymogów polityki rolnej Unii Europejskiej.
            Na terenie gminy Klonowa brak jest zakładów przemysłu rolno - spożywczego, zakładów przetwórczych, punktów skupu płodów rolnych, zakładów świadczących usługi na rzecz rolnictwa. Funkcjonuje jedynie punkt skupu mleka w miejscowości Klonowa, gdzie znajduje się ponadto lecznica zwierząt, stacja paliw, składy prowadzące sprzedaż węgla, nawozów sztucznych itp.

O gminie

Położenie geograficzne
Klonowa jest gminą wiejską, położona w południowo- zachodniej części województwa łódzkiego. Administracyjnie należy  ona do powiatu sieradzkiego. Klonowa graniczy z takimi gminami jak: Czajków z województwa wielkopolskiego, Złoczew, Galewice, Lututów, oraz Brąszewice z województwa łódzkiego.
 
Powierzchnia gminy
Powierzchnia gminy wynosi 95,37 km2, co stanowi 0.5% powierzchni obszarów wiejskich województwa i 6,7% powiatu sieradzkiego. Gmina składa się z 11 sołectw: Grzyb, Klonowa I, Klonowa II, Kuźnica Błońska, Kuźnica Zagrzebska, Leliwa, Lesiaki, Lipicze, Owieczki, Pawelce, Świątki. Obszar gminy podzielony jest na 17 obrębów geodezyjnych oraz 43 wsie i przysiółki.
Gmina Klonowa ma charakter typowo rolniczy. Walorem gminy Klonowa jest duża lesistość. Umożliwia ona rozwój turystyki i bazy rekreacyjno- wypoczynkowej. Wskaźnik lesistości dla gminy wynosi ponad 36%. Jest on prawie dwukrotnie wyższy niż przeciętnie  w powiecie czy województwie. W Klonowej nie ma rozwiniętego przemysłu, dlatego tereny Gminy są czyste ekologicznie.
 
Ludność
Gminę zamieszkuje około 3150 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 33 osoby/km2. Społeczeństwo Gminy Klonowa jest stosunkowo młode, a proporcje między ekonomicznymi grupami wieku są korzystne. Największy odsetek osób w Gminie Klonowa stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Liczba tych osób cały czas rośnie i stanowi prawie 57% mieszkańców gminy. Jest to grupa, która stanowi potencjalne zasoby pracy. Osoby w wieku poniżej 18 lat stanowią prawie 24% ogółu, podczas gdy przeciętnie w województwie odsetek ten wynosi 21%. Warto zauważyć także, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym ulega ciągłemu zmniejszaniu. Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią mniej niż 20%. Biorąc pod uwagę liczbę osób gminy ze względu na płeć więcej jest kobiet, niż mężczyzn.

Historia

        Najstarsze ślady osadnictwa na obszarze gminy Klonowa pochodzą z epoki kamiennej i neolitu (3000 – 1600 r. p.n.e.) i występują w rejonie miejscowości Lipicze Stara Wieś, Klonowa, Owieczki i Sowizdrzały.
        Pierwsza  wzmianka o Klonowej datuje się na rok 1279. Klonowa (zwana wówczas Zdunajewice ) i Brąszewice otrzymują od Leszka Czarnego, księcia sieradzkiego, na prośbę sołtysa Stanisława Sowka, przywilej lokacyjny na prawie niemieckim. Lokatorzy tej wówczas książęcej wsi otrzymują prawo do budowania młyna i karczmy, a poddani są zobowiązani do dawania w okresie 10-letniej wolnizny od 2 do 20 donic miodu rocznie. Następnie wieś Klonowa już pod obecną nazwą bardzo często jest wzmiankowana w drugiej połowie XV w. przy zmianie właścicieli dzierżawy Klonowej i Brąszewic należącej do starostwa sieradzkiego. Tak np. wiemy, iż w 1498 r. posiadaczem dzierżawy klonowskiej  jest starosta sieradzki Maciej Głowacki, a w 1504 r. - Jan Zaremba z Kalinowy, starosta sieradzki. 
       Więcej danych o wsi Klonowej pochodzi z pierwszej połowy XVI w. Wówczas to po raz pierwszy mamy dane o zatargu poddanych klonowskich z dzierżawcą. Zatarg ten kończy się wydaniem przez króla Zygmunta I wyroku stwierdzającego, iż poddani nie mają być zmuszani przez starostę sieradzkiego i jego oficjalistów do nadzwyczajnych robocizn i danin.
       W połowie XVI w. dociera do dzierżawy klonowskiej szybki rozwój gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej, wówczas to zaczynają się trwające prawie 300 lat bohaterskie walki chłopa klonowskiego o jego prawa. Najpoważniejsze wystąpienia chłopów klonowskich w walce o swoje prawa mają miejsce w końcu XVI w. i połowie XVII w. tj. w okresie ogólnego wzmożenia ruchów antyfeudalnych na terenie Rzeczypospolitej.
       Z lustracji sporządzonej w 1564 r. wiemy o wznoszeniu zabudowań dworskich i folwarcznych.
       W 1616 r. we wsi było 14 młynów, 8 ogrodników, 10 rzemieślników i 40 kmieci.
       Zupełnie nowy rozdział w stosunkach gospodarczo - społecznych wsi Klonowej, będącej siedzibą niegrodowego starostwa klonowskiego, stanowi XVIII w. Początki XVIII w. przynoszą dewastację starostwa klonowskiego obejmującego następujące wsie: Brąszewice, Godynice, Leliwa, Lipicze, Kuźnica Błońska i Zagrzebska. Stacjonują tu wojska szwedzkie, saskie, a nawet moskiewskie, pustosząc i doprowadzając do ruiny zabudowania folwarczne, karczmy oraz chałupy.
       Sytuacja ulega zmianie dopiero w połowie XVIII w. Odbudowuje się tu dwór i zabudowania folwarczne, a nawet wznosi kaplicę. Ponadto w okresie tym wybudowano nowy folwark na Górce, cegielnię za wsią, kuźnię w pobliżu kościoła oraz hutę szkła, z której wyroby eksportuje się między innymi na Śląsk. W Klonowej było w tym czasie 82 kmieci, 5 młynarzy, oraz 15 komorników.
        Dalsze losy wsi Klonowej do połowy XIX w. ze względu na nie zachowanie się materiałów źródłowych, są mało znane. Wiemy tylko, iż starostwo klonowskie weszło w skład ekonomii rządowej, której Klonowa stała się siedzibą. W sumie dobra klonowskie obejmowały 13440 morgów, a na ich terenie znajdowały się 3 folwarki, huta szkła (zatrudniająca około 350 robotników i produkująca rocznie szkło o wartości 150 tys. rubli) i leśnictwa rządowe; parafia klonowska liczyła 2844 wiernych.
        Do najważniejszych wydarzeń drugiej połowy XIX w. w dziejach Klonowej i jej przysiółków należy oczynszowanie i uwłaszczenie.
        Duże znaczenie w życiu gospodarczym Klonowej i okolicy miała huta szkła, o której powstaniu wzmiankują źródła w XVIII w. Huta ta znajdowała się na terenie Klonowej i tworzyła odrębne osiedle, w którym skupiały się urządzenia do wyrobu szkła i przedmiotów szklanych, biura, domy mieszkalne dla robotników i majstrów, wyszynk oraz szkoła. W tym ośrodku urzędował również lekarz. W hucie pracowali Polacy, Czesi Austriacy i Niemcy. Polacy pełnili przeważnie funkcje pracowników fizycznych, cudzoziemcy natomiast zajmowali stanowiska majstrów i urzędników biurowych. Bardzo wielu chłopów znajdowało pracę w tym przedsiębiorstwie.
        W dniu 10 sierpnia 1899 r. huta doszczętnie spłonęła. W drugiej połowie XIX w. istniały również w Klonowej 2 farbiarnie i drukarnie tkanin, jedna z nich istniała do 1955 r. Klonowa była też w tym okresie dość znacznym ośrodkiem rzemieślniczym. Tutaj skupiali się stolarze kowale krawcy i szewcy. Na początku XX w. pracowało w Klonowej 80 rzemieślników. Zupełnie dobrze rozwijał się też handel.
W latach 1909-1910 za fundusze wiernych i dzięki staraniom ks. Apoloniusza  Kukowskiego wzniesiono w Klonowej piękny neogotycki kościół, według projektu warszawskiego architekta Stanisława Pronaszki.
        W 1912 r. w Klonowej były dwie szkoły jednoklasowe tj. męska i żeńska. W tym czasie do szkół chodziły przeważnie dzieci bogatych gospodarzy.
        W 1915 r. było tu 15 sklepów kolonialno - spożywczych, masarnia, piwiarnia oraz restauracja.W okresie międzywojennym na terenie Klonowej rozwijało swoją działalność 11 organizacji, spośród których na szczególną uwagę zasługuje Ochotnicza Straż Pożarna i Kółko Rolnicze. Głównym inicjatorem i opiekunem wymienionych organizacji był miejscowy proboszcz ks. Józef Dalak (ur. 1844r.) pragnął on podnieść Klonową tak pod względem gospodarczym jak i kulturalnym. Dzięki ks. Dalakowi Klonowa otrzymała piętrowy dom strażacki (1928) oraz specjalny budynek mleczarni. Jego staraniem dla miejscowej szkoły zostaje zakupiona (w 1927r.) kamienica po dawnej hucie szkła i znaczna parcela z folwarku Górki Klonowskiej.
        Ksiądz Józef Dalak zakłada również Amatorskie Koło Teatralne, które sam prowadził. Pragnął nawet założyć elektrownie turbinową.
 
Chronologia najstarszych odnotowanych wydarzeń w historii gminy Klonowa do roku 1950

1279 - Klonowa zwana Zdunajewicami otrzymuje, na prośbę ówczesnego sołtysa Stanisława Sowka, od Leszka Czarnego przywilej lokacyjny na prawie niemieckim.
1498 - Ze źródeł dowiadujemy się, że w tym czasie dzierżawcą ziem klonowskich jest starosta sieradzki Maciej Głowacki.
XVI w. - W tym wieku dokonuje się szybki rozwój gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej, kosztem chłopa. Sytuacja ta trwa przez 300 lat.
1504 - Źródła z tego roku podają, że kolejnym dzierżawcą starosta sieradzki Jan Zaręba z Kalinowy.
23 XII 1529 - W dniu tym zostaje wydany wyrok przez króla Zygmunta I na dzierżawcę klonowskiego nakazujący mu zaprzestania zmuszania chłopów klonowskich do nadzwyczajnych robocizn i danin.
1564 - Z źródeł dowiadujemy się, że w tym okresie wznoszą się zabudowania dworskie i folwarczne.
1568 - Z przeprowadzonej lustracji dowiadujemy się, że dwór i folwark zbudowano na terenie dawnego wójtostwa dzierżawionego przez Stanisława Tarnowskiego (wojewodę sandomierskiego).
1578 - 1661 - Okres, w którym walka chłopów z dzierżawcami klonowskimi o swoje prawa przybierała najostrzejsze formy.
4 III 1578 - List napominalny króla Stefana Batorego do dzierżawcy Stanisława Tarnowskiego polecający zaniechanie ucisku chłopów klonowskich i brąszewickich.
2 VIII 1578 - Dodatkowo zostaje wydany dekret sądu referendarskiego określający pańszczyznę na 3 dni w tygodniu, a nie 4 tak jak chciał starosta.
1588 - Skarga braci Ostrowskich przeciwko dzierżawcy wsi królewskich Klonowej i Brąszewic z powodu niewymierzenia sprawiedliwości w związku z zabiciem ich brata przez poddanego z Brąszewic. Sprawa oparła się o Trybunał Piotrkowski.
XVII w. - Występuje ostra walka chłopów klonowskich z Zygmuntem Denhofem – starostą klonowskim oraz jego poddzierżawcą szlachcicem Janem Urbańskim. Wiemy także, że na początku drugiej połowy tego wieku dzierżawcą Klonowej jest Stanisław Mączyński, który jest niemniej okrutny i bezwzględny w swym postępowaniu w stosunku do chłopów. Wiemy także, że młynarze klonowscy wyznaczają swojego pełnomocnika do sądu referendarskiego, jest nim młynarz Maciej Kaszaja.
1616 - Źródła podają, że w tym roku we wsi było 14 młynów, 8 ogrodników, 10 rzemieślników i 40 kmieci.
27 II 1617 - W źródłach odnotowujemy protest młynarzy klonowskich (Bartłomieja Kasia, Macieja Smuga, Piotra Gabrysia) wniesiony do grodu sieradzkiego przeciwko Marcinowi Zarembie, staroście grabowskiemu o to, że nasłał ludzi do mieszkań młynarzy, pojmał i więził ich w Kaliszu chcąc w ten sposób wymusić na nich fałszywe zeznania, że od dawna należeli do starostwa grabowskiego.
6 V i 24 V 1650 - Zostają wydane dwa dekrety przez sąd referendarski (dekrety te nie są przychylne dla młymarzy kierujących walką chłopów klonowskich).
24 XI 1651 - Chłopi otrzymują glejt bezpieczeństwa wydany przez króla i biorący ich w opiekę przed Janem Urbańskim dzierżawcą klonowskim i jego dozorcami.
15 I 1652 - Zostaje wydany dekret sądu referendarskiego przeciwko staroście Zygmuntowi Denhofowi i dzierżawcy Janowi Urbańskiemu, mówiący o tym, że przymuszają poddanych do 4 dni robocizny w tygodniu na folwarku.
11 VIII 1661 - Zostaje wyznaczony sąd komisarski. Dalsze losy tej sprawy są nieznane.
XVIII w. - W tym wieku nastąpiła największa dewastacja starostwa klonowskiego. Obok wsi Klonowej i Braszewic wymienia się także Godynice, Leliwę, Lipicze, Kuźnicę Zagrzebską i Błońską.
1701 - 1720 - W tych latach stacjonują w Klonowej wojska szwedzkie, saskie i moskiewskie, które dokonują rabieży dóbr starostwa klonowskiego. Występuje również w tym czasie na terenie Klonowej epidemia cholery.
1725 - Źródła z tego roku podają, że po najazdach obcych wojsk i epidemii we wsi jest tylko 5 chałup i jedna karczma.
1736 - Z przeprowadzonej wizji wynika, że po śmierci Kazimierza Mączyńskiego (prawdopodobnie syn Stanisława), starosty klonowskiego zabudowania folwarczne w Klonowej są zruinowane.
8 VII 1737 - Starostwo klonowskie przechodzi w ręce Macieja Szymanowskiego – starosty wyszogrodzkiego. Jednocześnie walki chłopów ze starostą przybierają na sile.
19 IX 1744 - Kolejnym starostą Klonowej zostaje syn Macieja, Melchior Szymanowski. Wówczas zaczyna się walka chłopów z ówczesnym starostą trwająca ponad 30 lat, która znalazła swój wyraz w setkach sporządzonych dokumentów.
1748 - Zostaje złożona skarga chłopów na starostę Melchiora Szymanowskiego złożona przed sądem królewskim.
1749 - Król wyznacza komisję dla zbadania sprawy na miejscu. Z powodu nie sprowadzenia przez Szymanowskiego geometrów, komisja nie mogła rozstrzygnąć sporu, stwierdziła jednak, że młynarz Ciałek zmarł na skutek pobicia z polecenia Szymanowskiego.
1750 - Powołano nową komisję.
1753 - Wydano dekret tymczasowy sądu referendarskiego polecający wydalić ekonoma znęcającego się chłopami.
1755 - W Klonowej zbudowano kościół zwany kaplicą.
1759 - Zapada wyrok sądu referendarskiego polecający staroście zwrot nadebranych czynszów, kosztów procesowych i wynagrodzenia pobitego chłopa Żurawskiego pod groźbą utraty łaski królewskiej. Starosta niepodporządkowuje się wyrokowi.
1762 - Zapada nowy dekret referendarski nakazujący staroście zwrot nadebranych czynszów (4.000 zł) pod groźbą utraty starostwa. Starosta, nie zważając na wyrok, nadal zmusza chłopów do nadmiernych powinności a opornych bije (w 1764 r. pobił Adama Kiełbasę a geometrę Walentego Szymborskiego wypędził, gdy ten zjechał przeprowadzić pomiar wsi ; w 1774 r. zabił chłopa Wawrzyńca Kawę).
1777 - Zostaje sporządzony dekret sądu komisarskiego, w którym wymienia się wszystkie krzywdy chłopów klonowskich (uciążliwe i nadmierne powinności, pobicie Wawrzyńca Kawy, śmierć Kazimierza Trzeciaka na skutek wymierzonych mu plag), podaje się ich katów – dozorców klonowskich (Franciszka Pietrzykowskiego, Jana Dranowskiego, Józefa Bulińskiego i Andrzeja Sapałę) skazując ich na karę śmierci, a przede wszystkim zażądano wówczas pozbawienia Szymanowskiego starostwa klonowskiego. Sprawa toczy się jeszcze przez 4 lata.
1779 - Ze względu na dużą ilość różnego rodzaju dokumentów dotyczących sprawy klonowskich chłopów w sądzie referendarskim zostaje wydany sumariusz ważniejszych dokumentów.
9 V 1781 - Sąd referendarski wydaje dekret, ostatecznie kończący 30-letnią walkę chłopów klonowskich z starostą Melchiorem Szymanowskim, dekret pozbawia go starostwa i nakazuje wydalić dozorców, jednocześnie przekazuje starostwo małżonce Melchiora – Bogumile z Nieborskich Szymanowskiej, która w  tym roku buduje dwór drewniany i folwark na Górce Klonowskiej.
XIX w. - Dalsze losy wsi Klonowa do połowy XIX w., ze względu na niezachowanie się materiałów źródłowych, są słabo znane. Wiadomo tylko, że starostwo klonowskie weszło w skład ekonomii rządowej, której Klonowa stała się siedzibą. Wiadomo także, że mieściły się tu dwie farbiarnie i drukarnia tkanin (prawdopodobnie powstały one w 1868r.) należące najpierw do Marcina Rychtera później do Stanisława Bijaka i na koniec do Tadeusza Wajchta do 1955r.
26 II 1863 - Dochodzi do walk oddziału powstańczego pod dowództwem Józefa Oksińskiego z Kozakami. Walki miały miejsce na terenach położonych pomiędzy Klonową a Kuźnicą Grabowska.
1868 - Na mocy ukazu marcowego podzielona zostaje ziemia kościelna pomiędzy 14 żołnierzy wysłużonych w wojsku rosyjskim, byli to Polacy pochodzący z powiatu tureckiego, sieradzkiego i wieluńskiego.
1870 – 1914 - Wzmożona emigracja do Niemiec w celach zarobkowych.
1883 - Ze źródeł odnotowujemy, że w Klonowej istniała huta szkła, której właścicielem był Luterbach.
1894 - Zostaje wykonana dokładna mapa Klonowej i okolic przez mierniczego Dimitrowicza.
10 VIII 1899 - Doszczętnie płonie huta szkła, zostaje ona zlikwidowana.
1905 - W Klonowej pojawiły się pierwsze murowane budynki.
1908 - W Klonowej zamieszkał pierwszy stolarz posiadający kwalifikacje rzemieślnicze – p. M. Rawicki.
1909 - Za staraniem ks. Apoloniusza Kukowskiego w Klonowej wybudowano kościół, który jest wizytówką Klonowej do dziś. Fundusze na budowę pochodziły od wiernych.
1912 - Z inicjatywy ks. Józefa Dalaka (ur. 1884r.) powołana zostaje Ochotnicza Straż Pożarna oraz założone zostaje Kółko Rolnicze. W Klonowej w tym roku istniały już dwie szkoły jednoklasowe: męska i żeńska.
1913 - Powstaje przy OSP, z inicjatywy ks. Józefa Dalaka, Amatorskie Koło Teatralne.
1915 - Odnotowujemy, że w Klonowej było 10 sklepów spożywczych, masarnia, piwiarnia, restauracja i wytwórnia cukierków.
1916 – 1918 - Z inicjatywy ks. Józefa Dalaka wybudowano remizę strażacką oraz mleczarnię
1918 – 1939 - Wzmożona emigracja do Belgii i Francji w celach zarobkowych.
1919 - Istnieje w Klonowej 6-cio klasowa szkoła powszechna.
1923 - Zostaje przeprowadzona częściowa parcelacja Górki Klonowskiej.
1924 - Powołano do życia orkiestrę dętą.
1930 - We wsi Kiełbasy rusza tartak parowy p. Kwiatkowkiego.
1936 - Ks. Józef Dalak opuszcza Klonowę.
13 XII 1939 - Zostaje spalony budynek szkoły, grono pedagogiczne wysiedlone do Nowego Sącza, a na miejscu zostaje p. Helena Zabłocka, która prowadzi nauczanie tajne.
1945 - W tym roku zostaje reaktywowana szkoła.
1950 - Rozpoczęto budowę szkoły, kierownikiem budowy zostaje p. Franciszek Leśnik.

Źródło: Prace i materiały muzeum archeologicznego i etnograficznego w Łodzi Klonowa i okolice pow. Sieradz - Łódź 1960


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.