• A
  • A
  • A

Środa, 20 lutego 2019 r.

Leona Ludomira

Newsletter

Najnowsze wiadomości prosto na Twoją skrzynkę e-mail!!!

  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury
  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury
  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury

2018-12-19 20:30:57

Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury

Zobacz wszystkie galerie
Informujemy mieszkańców Gminy Klonowa, że do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej na formularzach określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Klonowa. Ponadto informuję, że: 1) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. obecnie kwota 514 zł na osobę.
3) Miesięczna wysokość dochodu, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej tj. w szczególności - za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
-   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
-   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
-   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się:
-   jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
-   zasiłku celowego;
-   pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisówo systemie oświaty;
-   wartości świadczenia w naturze;
-   świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisówo promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
-   świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawieo działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
-   dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
-   świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawieo pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawieo wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W przypadku rolników przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września.

WNIOSEK DO POBRANIA

Informacje     

 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.