• A
  • A
  • A

Niedziela, 15 września 2019 r.

Albina Nikodema

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Starosta Sieradzki informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia drugi nabór wniosków w ramach działania pn. „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Działanie to jest skierowane do właścicieli lasów i daje możliwość skorzystania ze środków PROW 2014 - 2020 na poprawę stanu lasów. Środki finansowe mogą być przyznane w szczególności na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenia późne, zabiegi ochronne.
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 2 października do 12 listopada 2019 r.
 
Szczegółowe informacje o działaniu oraz sposobie przygotowania wniosku są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: 
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/aitykuly/inwestycje-zwiekszajace-odpornosc- ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html
 

Dzień ziemniaka 2019

 

Kurenda ws. poboczy

Urząd Gminy w Klonowej zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Klonowa o przywrócenie do stanu pierwotnego zaorywanych poboczy pasów drogowych.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt.7 i pkt. 8 ustawy o drogach publicznych, zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego. 

W przypadku nieprzywrócenia pasa drogowego dróg, przeprowadzimy kontrolę na podstawie posiadanej aktualnej ewidencji dróg gminnych, zinwentaryzowanej w 2018r. oraz będziemy zmuszeni do  wyciągnięcia konsekwencji karnych na podst. art. 99-102 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń  i art. 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny, związanych z wyżej wymienionym  postępowaniem licznej grupy mieszkańców.

Informujemy, również właścicieli działek położonych przy ul. Wieluńskiej, że w najbliższym czasie będą przeprowadzone prace geodezyjne związane z wytyczeniem drogi. Po wytyczeniu nawieziony zostanie żwir i droga zostanie wyrównana, a wszelkie uprawy znajdujące się w pasie drogowym zostaną zniszczone.

X Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) zwołuję X sesję Rady Gminy Klonowa na dzień 11 września 2019 roku o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

X Sieradzki Jarmark Powiatowy

 

zmiany w prawie podatkowym

ZAPROSZENIE  

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Sieradzu, w dniu 16.09.2019  r., o godz. 10.00.
 
Tematem spotkania będą zmiany w prawie podatkowym  dotyczące kas rejestrujących - kasy on-line.
 
Pracownik Urzędu Skarbowego w Sieradzu szczegółowo omówi zagadnienia w zakresie:

  1. Szczególnych zasad używania kas on-line.
  2. Obowiązków podatnika.
  3. Paragonu fiskalnego.
  4. Serwisowania kas (nowe obowiązki).
  5. Ulgi na zakup kas rejestrujących on-line.

 
Z uwagi  na  ograniczoną  liczbę  miejsc  prosimy  o  zgłaszanie  zainteresowania udziałem  w  spotkaniu  pod  nr tel. 43 8265643, w terminie do 13.09.2019r. godz. 15.00

Informacja w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa wodnego

I N F O R M A C J A
 
w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa wodnego
 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 roku nr VI/36/2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego.

Czytaj więcej... 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.